Algemene voorwaarden

7. Modelformulier: het modelformulier voor
herroeping dat de Ondernemer ter beschikking stelt en een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument of Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden en de overige bepalingen van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument of Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand
zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en
uitvoering van de overeenkomst.

4. Bij aankopen gedaan door Consumenten zal de Ondernemer bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Ondernemer. Het kenbaar maken kan de Consument doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop door de Consument een feit.

3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5. De garantie geldt niet indien:
o De Consument of Koper de geleverde
producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een termijn geeft de Consument of Koper geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of Koper, dan wel een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.